Biuro Obsługi Klienta

W Biurze Obsługi Klienta mogą Państwo zgłosić stan licznika, uzyskać informacje o awariach na sieci wodociągowej.

Kontakt tel.  18-471 41 97 wew. 17


 

Zasady udzielania informacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie na temat zadłużeń oraz wysokości salda.

       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że mając na uwadze, ochronę danych osobowych klientów (zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego rzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) ) informacje na temat wysokości bieżących opłat, zadłużeń czy wysokości salda będą udzielane przez pracowników w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna  w godzinach urzędowania, według następujących zasad:

• informacje udzielane są osobom uprawnionym w godzinach pracy PGK sp. z o.o. w Muszynie,

• za uprawnioną osobę do otrzymania informacji uważa się osobę, która zawarła umowę z PGK sp. z.o.o. w Muszynie lub posiada stosowne pełnomocnictwo.

• nie udziela się informacji osobom postronnym.

 

Zasady udzielania telefonicznych informacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie na temat zadłużeń oraz wysokości salda.

Jak pokazuje praktyka, telefoniczne pozyskiwanie informacji dotyczących wysokości opłat, zadłużeń i wysokości salda jest bardzo częstym zjawiskiem. Z tego względu, aby uniknąć nieporozumień co do tego czy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie powinno takich informacji udzielać, ustala się, że istnieje możliwość telefonicznego udzielenia informacji klientom przez pracowników, pod warunkiem, że:

• Klient – osoba, która podpisała umowę z PGK sp. z o.o. w Muszynie wyrazi uprzednio na to zgodę w formie pisemnej,

• Klient przedstawi się z imienia i nazwiska, poda adres i numer klienta (jeśli taki posiadamy w bazie danych).

Aby uniknąć posądzenia o działania niezgodne z prawem pracownicy dokładają wszelkich starań, żeby wyeliminować wątpliwości dotyczące tożsamości osoby, której przekazują dane i tego, czy to ona ma prawo do ich otrzymania. W razie wątpliwości pracownik ma prawo nie udzielić informacji osobie dzwoniącej. Żaden z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, nie zezwalają na udostępnianie informacji o zadłużeniach innym osobom, niż te, które są klientami PGK sp. z o.o. na mocy zawartej umowy. 

Wzór druku upoważnienia, które można pobrać i osobiście dostarczyć  do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna.