Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie informuje, że nie ma zagrożenia braku dostarczania wody lub ograniczeń w ilości dostarczanej wody pitnej dla Odbiorców korzystających z gminnej sieci.

Prosimy o pobór wody z sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa i nie napełnianie zbiorników prywatnych. Gwałtowne, zwiększone przepływy są najczęstszą przyczyną powstawania awarii, co z kolei skutkuje włączeniami przyłączy na czas naprawy wodociągu. Możliwości produkcyjne wody zapewnią Państwa potrzeby.

Co raz częściej w mediach podejmowana jest tematyka związana z zagrożeniem suszą w Polsce. Specjaliści i eksperci alarmują o rozważne gospodarowanie wodą w gospodarstwach domowych.

W związku z przedłużającymi się okresami bezdeszczowymi w minionym tygodniu otrzymaliśmy wiele informacji z naszego regionu o braku wody w lokalnych sieciach wodociągowych i studniach przydomowych.

Zmiany mające na celu zwiększenie dostępności do wody powinniśmy rozpocząć od siebie. Proste czynności dnia codziennego mogą przyczynić się do polepszenia sytuacji całego regionu. Możemy m. in. skrócić czas mycia, powtórnie wykorzystać wodę w gospodarstwach domowych, zbierać deszczówkę do wykorzystania na działce itp.

 

Przypominamy o zakazie wprowadzania do przyborów i kanałów sanitarnych:

  • odpadów stałych takich jak: żwir, piasek, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane, nici dentystyczne, odpady kuchenne,
  • wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych,
  • odpadów płynnych nie mieszających się z wodą takie jak: olej kuchenny, lakiery,  emulsje,
  • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt: gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek,
  • substancji palnych i wybuchowych,
  • substancji żrących i toksycznych.