Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Muszyna w zakresie gospodarki komunalnej obejmującej;

 • Zaopatrywanie ludności, podmiotów gospodarczych i innych jednostek w wodę,
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w tym zakresie,
 • Eksploatacja, konserwacja oraz remonty obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • Uzgadnianie dokumentacji technicznej
 • Wykonywanie robót w zakresie inwestycyjnym w branży wodociągowo – kanalizacyjnej,
 • Odbiór i wywóz stałych odpadów komunalnych,
 • Odbiór nieczystości płynnych ze zbiorników ze zbiorników bezodpływowych (szamb),
 • Letnie i zimowe oczyszczanie dróg.

 

W skład Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie wchodzą następujące zakłady:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Dział Oczyszczalni i Przepompowni
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Dział Oczyszczania Miasta
 • Dział Księgowości