projekty unijne logo

 

PROJEKT: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”.

 

 

PODMIOTY GOSPODARCZE REALIZUJĄCE ZADANIA

 

 

 • Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie

Umowa zawarta z Konsorcjum Firm: SCHWANDER POLSKA - "OTECH" Sp. z o.o. - "ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ŚWIERCZEK" Sp. z o.o.

Informujemy, że dnia 14 maja 2018 r. miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie.

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm, w skład którego wchodzi Lider Konsorcjum: SCHWANDER POLSKA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa z siedzibą Stadła 234, 33-386 Podegrodzie oraz Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "OTECH" Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice oraz Partner Konsorcjum: "ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ŚWIERCZEK" Sp. z o.o. z siedzibą Świniarsko 17, 33-395 Chełmiec

Jest to największe i najdroższe zadanie. Umowę z wykonawcą podpisano na kwotę niemal 29 mln złotych. Przewidywany termin zakończenia budowy wyznaczono na koniec marca 2020 r.

 

 

 • Remont i rozbudowa ujęć wody "Jasieńczyk" i "Szczawnik" oraz stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk"

Umowy zawarte z firmą „NOWEL” Paweł Nowak.

W piątek, 14 grudnia, PGK sp. z o.o. w Muszynie podpisało kolejne umowy w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”. Umowy dotyczą robót budowlanych w zakresie remontu i rozbudowy ujęcia wody „Szczawnik” na kwotę 1 097 404,00 zł oraz ujęcia wody „Jasieńczyk” na kwotę 1 820 108,59 zł. Wykonawcą obydwu zadań będzie firma „NOWEL” Paweł Nowak.

Kolejna strategiczna inwestycja wchodzi w fazę realizacji. Podpisano umowę na rozbudowę stacji uzdatniania wody. Cała umowa opiewa na kwotę 9 897 441,00 zł i będzie zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Inwestycję wykonywać będzie również firma „NOWEL” Paweł Nowak, ul. Racławicka 4, 33-300 Nowy Sącz. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na marzec 2020. 

Dnia 04.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie II etapu prac polegającego na zagospodarowaniu terenu przy stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Wykonanie II etapu inwestycji obejmuje m.in. remont istniejącego osadnika, rozbiórkę istniejących obiektów, budowę dróg dojazdowych, ogrodzenia, schodów z dojściem od drogi dojazdowej do osadnika, niwelację oraz kształtowania terenu. Wartość umowy to 1 349 310,00 zł.

 

 

 • Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie

Umowa zawarta z firmą PHU "INKO 2001" K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie. W połowie stycznia 2019 r. podpisano umowę ze zwycięzcom, tj.  PHU „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski spółka jawna, ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz. To kolejny krok do realizacji tej jakże ważnej inwestycji, na którą miasto i jego mieszkańcy czekają od wielu lat. Wartość kontraktu wynosi 926 489,22 zł. Termin zakończenia mija 31 października 2019 r.

 

 

 • Remont/wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik"

 Umowa zawarta z Konsorcjum Firm MACHNIK-KRISBUD

W dniu 16.06.2017 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie została podpisana umowa na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – Zadanie nr 4.  Remont / wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

Budowa będzie realizowana przez konsorcjum firm MACHNIK-KRISBUD, w skład którego wchodzą: Lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp.  z  o. o. z siedzibą Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica Zdrój oraz Partner Konsorcjum Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KRISBUD Sp.  z  o. o. z siedzibą Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój.

 

 

 • Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik

 Umowa zawarta z Konsorcjum Firm BLEJKAN-TERLAN-INFRA

W dniu 16.06.2017 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie została podpisana umowa na realizację zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – Zadanie 5. Remont/wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Muszynie oraz w miejscowości Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

Budowa będzie realizowana przez konsorcjum firm BLEJKAN-TERLAN-INFRA, w skład którego wchodzą: BLEJKAN S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą ul. Transportowa 25, 70-715 Szczecin, TERLAN Sp. z o.o. – Partner I Konsorcjum z siedzibą ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań, INFRA S.A. – Partner II Konsorcjum z siedzibą ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania 62-081 Przeźmierowo.

 

 

 • Remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie

Umowa zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Pod koniec maja 2019 r. podpisano umowę na remont kanału tłocznego i grawitacyjnego doprowadzającego ścieki z głównej przepompowni przy ul. Lipowej do oczyszczalni ścieków w Muszynie, którego koszt wyniesie 4 398 480,00 zł. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na 30 czerwiec 2020 r.

 

 

 • Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie

Umowa zawarta z firmą „NOWEL” Paweł Nowak.

Istniejąca przepompownia ścieków przy ul. Lipowej stanowiąca obiekt kubaturowy, zapuszczony w dół terenu na dwie kondygnacje wraz z budynkiem technicznym doczekała się remontu. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 2 394 810,00 zł. Przewidywany termin zakończenia całego przedsięwzięcia to 30 czerwiec 2020 r. 

 

 

 • Pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”

Umowa zawarta z firmą INIKO Sp. z o.o.

Dnia 01.02.2017 została podpisana umowa z firma INKO sp. z o.o. na usługę pn. Pełnienie obowiązków wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego robotami budowlanymi podczas realizacji inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” – zadanie nr 10 „Nadzór budowlany”, współfinansowaną ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, działanie 2.3. „Gospodarka Wodno-Ściekowa W Aglomeracjach”.

Zadaniem Wykonawcy będzie m.in. prowadzenie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji inwestycji w ramach Projektu. Za dopilnowanie prowadzenia budowy zgodnie z projektami budowlanymi, dokumentacją techniczną, umowami zawartymi z Wykonawcami robót, prawem budowlanym itp. odpowiedzialny będzie zespół ekspertów firmy.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań wchodzących w skład projektu to 31.12.2020 r.

 

 

 • Dostawa samochodu do przewozu nieczystości płynnych

 Umowa zawarta z firmą Stal Sp. z o.o.

W dniu 09 sierpnia 2019 r. zawarto umowę na dostawę fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego do odsysania i transportu nieczystości płynnych na wartość 528 162,00 zł. Zamówienie Wykonawca jest zobowiązany wykonać nie później niż do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

 

 • Dostawa samochodu do przewozu nieczystości płynnych

 Umowa zawarta z firmą INTER GLOBAL Sp. z o. o.

Przedmiotem podpisanej umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego samochodu specjalnego (ssąco-płuczącego) zapewniającego możliwość czyszczenia kanalizacji. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pojazdu objętego umową z dnia 19 sierpnia 2019 r. na kwotę 1 697 400,00 zł. Termin dostawy od momentu podpisania umowy wynosi 9 miesięcy.

 

 

 • Dostawa samochodu specjalistycznego

Umowa zawarta z firmą INTER GLOBAL Sp. z o. o.

Dnia 19 sierpnia 2019 r. podpisano także umowę na dostawę fabrycznie nowego kompletnego samochodu specjalistycznego służącego do bieżącej obsługi, eksploatacji, usuwania awarii wod-kan oraz wykonywania okresowych przeglądów kanalizacji oraz sieci i obiektów wodociągowych. Wartość pojazdu wynosi 503 685,00 zł. Data dostawy to 3 miesiące od dnia podpisania umowy.