Jakość wody w sieci wodociągowej

Minimalne wskaźniki jakości wody, jaka może być podawana do sieci wodociągowej określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U.2017 poz. 2294.

Jakość wody pitnej miejskiej sieci wodociągowej jest badana codziennie w Laboratorium znajdującym się na terenie SUW "Jasieńczyk" oraz przez akredytowane laboratorium w ramach monitoringu wewnętrznego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym i nadzorowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu.

PSSE w Nowym Sączu dokonuje kontroli obiektów oraz badania jakości wody, które potwierdzają bardzo dobrę jakość wody z sieci miejskiej.W obowiązującym stanie prawnym przepisy - USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określają zakres odpowiedzialności Przedsiębiorstwa za jakość wody do zaworu za wodomierzem głównym  Odbiorcy. 
 

Na pogorszenie jakości wody w punktach odbioru oraz duże zużycie wody mogą mieć wpływ:

  • wykonanie instalacjji wodociągowej z materiałów nie posiadających stosownego atestu higienicznego, zły stan techniczny instalacji (stare, skorodowane rurociągi),
  • stagnacja wody w przewodach - rzadkie korzystanie z wody miejskiej, co może być przyczyną  powstawanie osadu i zwiększenia mętności wody,
  • domowe urządzenia "podczyszczające" wodę np. filtry z węglem aktywnym montowane na instalacjach zawierających miedź.

Zalecamy Odbiorcom:

  • regularne kontrolowanie zabezpieczeń wodomierza głównego,
  • kontrolowanie stanu technicznego zaworu zwrotnego antyskażeniowego, reduktora, instalacji wodociągowej,
  • czyszczanie i dezynfekcję urządzeń (np. zbiorniki hydroforowe) na instalacji,
  • wymianę nieszczelnej instalacji wodociągowej oraz armatury.
 

 


 

Zawory antyskażeniowe - zabezpieczenie wody w sieci i instalacji wodnej - obowiązki Odbiorcy wody

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r., wraz z późniejszymi zmianami) ustala szczegółowe przepisy, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia.

(…) § 113, ust. 7: Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych.
(…) §, ust. 2: Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w §113, ust. 7
Zgodnie z powyższym zawory antyskażeniowe muszą zabezpieczać zarówno zewnętrzne sieci wodociągowe, jak i instalacje wewnętrzne oraz wskazano miejsce obowiązkowego montażu zaworu antyskażeniowego - za wodomierzem głównym.


Norma PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny”, określa ogólne wymagania dotyczące metod i urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny, czyli zaworów anyskażeniowych. 

Norma PN-EN 806:2005 (U) „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" nakłada obowiązek zabezpieczania zaworami antyskażeniowymi sieci zewnnętrznej i instalacji wewnętrznych oraz wprowadza obowiązek  regularnego przeglądu zaworów antyskażeniowych.