projekty unijne logo

 

PROJEKT: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”.

 

Celem projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód oraz dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Muszyna do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

muszyna z lotu ptaka

Cel ten realizowany jest poprzez uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej na terenie aglomeracji Muszyna. Szczegółowymi celami przedsięwzięcia są:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Poprad - na terenie aglomeracji Muszyna,
 • poprawa warunków życia i stanu zdrowia mieszkańców gminy – poprzez zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z normami polskiego prawa i standardami dyrektywy UE nr  91/271/EWG,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy - zahamowanie degradacji zasobów wód powierzchniowych właściwe zarządzanie i gospodarowanie zasobami wodnymi, poprawa jakości wody pitnej, poprawa jakości wód powierzchniowych,
 • poprawa jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę poprzez wdrożenie rozwiązań mających na celu zapewnienie oszczędności wody, w tym zapobieganie stratom wody z  sieci wodociągowych.

Dla projektu wyznaczono następujące cele społeczno-gospodarcze:

 • wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991  r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,
 • redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
 • ograniczenie zrzutów ładunków zanieczyszczeń z sektora komunalnego, co przyczyni się do ograniczenia dopływu związków biogennych do Morza Bałtyckiego i tym samym będzie miała bezpośredni wpływ na ograniczenie procesu eutrofizacji Bałtyku.

 

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i  Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

 

Zadanie nr 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Muszynie.

W ramach zadania przewiduje się przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w  Muszynie ul. Lipowa, 33-370 Muszyna, znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 1386/10. W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr = 2 243 m3/dobę (RLM = 14 950) wraz z infrastrukturą techniczną. Przewiduje się budowę oczyszczalni w oparciu o najnowszą technologię oczyszczania ścieków MBR (Membrane Biological Reaktor) – technologię opartą na mikrofiltracji  membranowej. Jest to technologia niskoobciążonego osadu czynnego z  tlenową stabilizacją osadu i redukcją związków biogennych. Budowa oczyszczalni ścieków zapewni wysokoefektywne oczyszczanie ścieków dowożonych do stacji zlewnej oraz dopływających siecią kanalizacyjną i pozwoli na skuteczne oczyszczenie ścieków i usuwanie z nich związków biogennych. Oczyszczone ścieki komunalne będą odprowadzane istniejącym rurociągiem i istniejącym wylotem do rzeki Poprad. Ponadto przebudowana zostanie droga dojazdowa do oczyszczalni.

 

Zadanie nr 2. Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” – etap I.

Remont i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody „Jasieńczyk” obejmuje rozbiórkę istniejącej stacji uzdatniania wody oraz budowę nowej stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącego osadnika (rozbudowa) wraz z odcinkiem sieci wodociągowej na działkach nr 15/1, 48, 18 położonych w obrębie 0007 Złockie, gm. Muszyna.

 

Zadanie nr 3. Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie.

Zadanie dotyczy budowy wodociągów o długości ok. 2,4 km, w tym przyłącza w rejonie ul.  Polnej i ul. Słonecznej w Muszynie.

 

Zadanie nr 4. Remont / wymiana istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w  Muszynie oraz miejscowości Złockie wraz ze zbiornikami wyrównawczymi „Malnik”.

Zadanie polega na remoncie/wymianie łącznie ok. 6,7 km wodociągów, w tym przyłącza. Zadanie będzie realizowane w Muszynie w rejonach ulic Piłsudskiego, Zdrojowej, Mściwujewskiego, Ogrodowej, Rolanda, Kity, Rynek, Basztowej, Kościelnej i Grunwaldzkiej oraz z miejscowości Złockie. Ponadto w ramach zadania wykonany zostanie remont zbiorników wyrównawczych „Malnik”.

 

Zadanie nr 5. Remont / wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w  Muszynie oraz miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik.

Zadanie polega remoncie/wymianie łącznie ok. 20 km kanalizacji sanitarnej oraz ok. 490 sztuk przyłączy, polegającej na wymianie zużytych i skorodowanych rur kamionkowych i  betonowych na nowe wraz z przebudową studni rewizyjnych i przyłączeniowych. Część kanalizacji zostanie poddana renowacji metodą bezwykopową lub wykonana (pod drogami) metodą przewiertu sterowanego.  Zadanie będzie realizowane w Muszynie w rejonie ulic Piłsudskiego, Rolanda, Zefirka, Nowej, Grunwaldzkiej, Mściwujewskiego, Al. Zdrojowej, Ogrodowej, Kościelnej, Kity, Wąskiej, Rynek, Zazamcze oraz w miejscowościach Powroźnik, Złockie i Szczawnik.

 

Zadanie nr 6. Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie.

Zadanie polega na remoncie istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej stanowiącej obiekt kubaturowy, zapuszczony w dół terenu na dwie kondygnacje wraz z remontem budynku technicznego.

W ramach robót budowlanych remontowych przewiduje się m.in. wymianę ogrodzenia wymianę okien, rynien i konstrukcji dachu, jak również roboty ogólnobudowlane – wykonanie ciągów komunikacyjnych, uzupełnienia lub wymianę tynków, malowanie, układanie płytek i wszystkie inne. W ramach robót technologicznych należy zmodernizować rurociągi zarówno ssawne jak i tłoczne przepompowni oraz komory czerpne. Nastąpi wymiana pomp aktualnie zainstalowanych w przepompowni oraz wyeksploatowanej kraty i armatury (jak zawory i zasuwy). Przepompownia zostanie wyposażona w mieszadła, prosopłuczkę do skratek, przepływomierz i system detekcji gazów niebezpiecznych i wybuchowych. Modernizacji podlegać będzie również system wentylacji oraz instalacja elektryczna z AKP. Przy pracy czterech zainstalowanych pomp wydajność przepompowni wyniesie  500 m3/h.

 

Zadanie 7.  Dostawa samochodu do przewozu nieczystości płynnych.

Samochód wyposażony w układ ssąco-tłoczący przeznaczony do przerywanej pracy kompresora (krótkotrwałej, potrzebnej do wypróżnienia szamba) ze zbiornikiem o  pojemności 6 m3.

 

Zadanie 8.  Dostawa samochodu do czyszczenia-kanalizacji wraz z kamerą do inspekcji

Samochód wyposażony w układ wodny, wysokociśnieniowy oraz dodatkowo w układ ssąco-tłoczący umożliwiający wyciąganie osadu z kanału za pomocą podciśnienia.

 

Zadanie 9.  Dostawa samochodu specjalistycznego

Samochód wykorzystywany będzie do bieżącej obsługi, usuwania awarii wod-kan oraz wykonywania okresowych przeglądów kanalizacji (kontrola szczelności, kontrola nielegalnych podłączeń przez zadymianie oraz monitoring wizyjny - kamera do rurociągów kanalizacyjnych 100 -150 mm i przyłączy wodociągowych 20-50 mm) oraz sieci i obiektów wodociągowych. Specjalistyczny samochód będzie przeznaczony do transportowania agregatu prądotwórczego lub agregatu spawalniczego, pompy czyszczącej na tereny górskie i trudnodostępne.

 

Zadanie 10.  Nadzór Budowlany.

Zadanie przewidziane do realizacji w częściach obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna” zgodnie z  obowiązującym przepisami prawa.

 

Zadanie 11. Opłata za umieszczenie urządzeń w gruncie.

Opłata za umieszczenie urządzeń w gruncie  dla zadań: Rozbudowa wodociągu dla ul.  Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie, remont/wymiana sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, remont przepompowni ścieków wraz z kanałem tłocznym i  grawitacyjnym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków w Muszynie.

 

Zadanie 12. Działania informacyjno – promocyjne.

W ramach projektu przewiduje się realizację działań informacyjno-promocyjnych mających na celu informowanie opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i  podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu.

 

Zadanie 13. Zarządzanie projektem.

W ramach projektu przewiduje się powołanie jednostki realizującej projekt odpowiadającej za wdrażanie, prawidłową realizację i rozliczanie przedsięwzięcia. Będzie się ona składać z  Kierownika JRP, stanowiska ds.. Technicznych, stanowiska ds. Finansowych i rozliczeń, stanowiska ds. zamówień publicznych, stanowiska ds. obsługi prawnej. Nadzór na działalnością JRP sprawować będzie Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO).

 

Zadanie 14. Remont i rozbudowa ujęcia wody „Szczawnik”.

Remont ujęcia wody na potoku „Szczawnik” polegać będzie na rozbiórce istniejącego stopnia wodnego, likwidację studni ujściowych, budowę jazu wlotowego, jazu stałego z galerią ujmującą ujęcia progowego, budowę komory ujęcia brzegowego oraz piaskownika dla ujęcia progowego, budowę studni zbiorczej, budowę zapory przeciw rumowiskowej na części działek 38 i 39 w obrębie 0007 Szczawnik, w Muszynie. 

 

Zadanie 15. Remont i rozbudowa ujęcia wody „Jasieńczyk”.

Remont ujęcia wody na potoku „Jasieńczyk” obejmuje rozbiórkę istniejącej zapory betonowej, budowę jazu betonowego - podziałowego, budowę zapory przeciw rumowiskowej z bali drewnianych, budowę czerpni wody surowej - ujęcia brzegowo - komorowego na części działki nr 15/1 w obrębie 0009 Złockie, w Muszynie.

 

Zadanie 16. Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody „Jasieńczyk” – etap II.

W ramach zadanie przewiduje się remont istniejącego osadnika  oraz zagospodarowanie terenu stacji uzdatniania wody "Jasieńczyk" wraz z rozbiórką istniejącej stacji uzdatniania wody na działkach nr 15/1, 48, 18 położonych w obrębie 0007 Złockie, gm. Muszyna.

 

Zadanie 17. Remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie.

Zadanie polega na remoncie kanału tłocznego i grawitacyjnego doprowadzającego ścieki z głównej przepompowni przy ul. Lipowej do oczyszczalni ścieków w Muszynie.

 

 

muszyna z lotu ptaka1

 

Efekt ekologiczny w wyniku realizacji projektu:

 1. Zwiększenie liczby nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy zostaną przyłączeni do sieci: 20 RLM,
 2. Zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w  wodę: 168 osób,
 3. Zwiększenie liczby dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zapatrzenia w  wodę: 168 osób,
 4. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu ścieków (usuwanie azotu i fosforu): 12 523 RLM.

 

Informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu została zawarta pod poniższym linkiem.

 

Kliknij, by otworzyć informacje dotyczące mechanizmu!