cd8baf510867dc11113092042f20115ebee0e288522c7d3d0487a1b626fea768

 

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie uzyskało zewnętrzne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Muszyna – dokumentacja projektowa” Działanie 1.1” „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM” priorytetu I – „Gospodarka wodno- ściekowa”

W dniu 02.03.2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana stosowna umowa o dofinansowanie, która obejmuje:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 1 912 650,00 zł.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1 535 000,00 zł.
Kwota dofinansowania na realizację Projektu w kwocie: 1 304 750,00 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana kompleksowa dokumentacja techniczna na realizację m. in. zadań:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Muszynie,
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody powierzchniowej,
Budowa sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i ul. Polnej – ok. 1,5 km.
Remont / wymiana nieszczelnej istniejącej sieci wodociągowej- ok. 4,75 km.
Remont / wymiana nieszczelnej istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 19,5 km.
Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie.