Logo UM

 Miło nam poinformować Państwa, że możemy pochwalić się kolejnymi osiągnięciami w kwestii pozyskania środków europejskich! Dofinansowanie otrzymały, aż dwa Projekty. Wszystko za sprawą dofinansowania z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

 

Tytuł projektu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”.

Nr projekt: RPMP.05.02.02-12-0497/17

Oś Priorytetowa         5. Ochrona środowiska,

Działanie                   5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,

Poddziałanie              5.2.2 Gospodarka odpadami – spr

 • Całkowity koszt Projektu: 1 920 883,08 zł
 • Koszty kwalifikowane: 1 561 693,57 zł
 • Koszty niekwalifikowane: 359 189,51 zł
 • Kwota dofinansowania na realizację Projektu: 1 327 439,51 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.09.2018 r.

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01.03.2019 r.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2019 r.

Lokalizacja projektu: działka ewidencyjna nr 1386/10, obręb Muszyna.

Przedsięwzięcie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10” (nr projektu: RPMP.05.02.02-12-0497/17) obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

Zadanie nr 1: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. ew. nr 1386/10”.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie obrębu geodezyjnego Muszyna, na działce o numerze ewidencyjnym 1386/10 (teren przy oczyszczalni ścieków). Przedsięwzięcie obejmuje budowę obiektów, tj. punkt przeładunkowy, zadaszone boksy na odpady biodegradowalne, stanowiska na kontenery KP 7 i KP 36, a również otwarte stanowiska kontenerów KP 7 i wiatę GPZON do składowania odpadów niebezpiecznych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wyposażony będzie w pojemniki dostosowane do gromadzenia odpadów.

Zadanie nr 2: Inspektor nadzoru budowlanego.

Nadzór nad jakością wykonania projektu i prawidłowością sporządzanej dokumentacji przez wykonawcę robót budowlanych.

Zadanie nr 3: Działania informacyjno-promocyjne.

W ramach projektu przewiduje się realizację działań informacyjno-promocyjnych mających na celu informowanie opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i  podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja podniesienia świadomości ekologicznej.

 Oczyszczania i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Oczyszczalnia ścieków wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Muszynie

 


Tytuł Projektu: "Remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna"

Nr projekt: RPMP.05.02.02-12-0501/17  

Oś Priorytetowa         5. Ochrona środowiska,

Działanie                   5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,

Poddziałanie              5.2.2 Gospodarka odpadami – spr

 • Całkowity koszt Projektu: 1 214 511,35 zł
 • Koszty kwalifikowane: 978 195,06 zł
 • Koszty niekwalifikowane: 236 31629 zł
 • Kwota dofinansowania na realizację Projektu: 831 465,80 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych. 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.09.2019 r.

Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01.03.2020 r.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31.12.2021 r.

Lokalizacja projektu: działka ewidencyjna nr 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik.

W ramach Projektu - RPMP.05.02.02-12-0501/17 będą realizowane następujące działania:

Zadanie nr 1: Remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna.

Drugą z planowanych inwestycji jest remont i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna, która dotyczy modernizacji istniejącego obiektu. W ramach zadania planowane są m.in. roboty przygotowawcze (rozbiórka, demontaż instalacji), ułożenie nawierzchni z kostki, budowę wiaty, odwodnienie terenu, przebudowę budynku oraz zakup wyposażenia.

Zadanie nr 2: Inspektor nadzoru budowlanego.

Do zadań związanych z Projektem należy wyłonienie Wykonawcy na prowadzenie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję nad realizacją remontu i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Powroźniku.

Zadanie nr 3: Działania informacyjno-promocyjne.

Działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięcia stanowią jedno z zadań realizowanych w ramach Projektu. W zakresie akcji podnoszenia świadomości ekologicznej zaplanowano m.in. druk ulotek, plakatów, broszur informacyjnych, tablic. Ponadto, planuje się organizację konkursu oraz otwartego dnia połączonego z seminariami i wykładami na temat zapobiegania powstawania odpadów, segregacji odpadów oraz prezentacji pracy PSZOK. Oprócz wymogów, które mają służyć eksponowaniu znaczenia Projektu, prowadzenie działań promocyjnych ma na celu informowanie opinii publicznej.

Zadanie nr 4: Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi wokół Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna

Zadanie obejmuje wykonanie remontu ogrodzenia polegającego na jego częściowej wymianie przy wykorzystaniu systemu ogrodzeń panelowych wraz z bramami wjazdowymi wokół Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego na działce nr ew. 110/8 oraz 110/9, obręb Powroźnik gmina Muszyna.

PSZOK Powroznik

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Powroźniku

 


Cele Projektów: Głównym celem projektów jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez modernizację i budowę PSZOK, wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy.

Celem szczegółowym jest ograniczenie liczby odpadów deponowanych na składowiskach, w tym:

 • intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
 • wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych i właściwe, zagospodarowanie, a przez to ograniczenie ich składowania do poziomu maksymalnie 35%.

Dla projektów zdefiniowane zostały następujące cele długofalowe:

 • poprawa usług z zakresu infrastruktury miejskiej w celu podniesienia standardu życia i promowania rozwoju gospodarczego,
 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy,
 • działania zmierzające do poprawy warunków środowiska naturalnego,
 • poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami,
 • ograniczenie ilości „dzikich wysypisk”.

Planowane przedsięwzięcia mają charakter wybitnie proekologiczny. Ich celem jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz ograniczenie uciążliwości dla wszystkich elementów środowiska naturalnego, spowodowanych bytowaniem człowieka na terenie MiGUM.

Planowane efekty: Osiągnięcie polskich i europejskich standardów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, poprawa czystości powietrza, gleby i wód poprzez zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych przez nie gazów emitowanych do atmosfery, a także osiągniecie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców oraz wykreowanie prawidłowych postaw w zakresie postępowania z odpadami. Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego potocznie PSZOK) w Muszynie oraz modernizacja już istniejącego w Powroźniku zwiększy walory krajobrazowe i turystyczne gminy poprzez likwidację dzikich składowisk.